PRIVACY- EN COOKIEBELEID FLYNCK B.V.

Flynck B.V. (hierna “Flynck”) is de beheerder van de website www.flynck.nl en de website www.werkenbijflynck.nl (hierna de “Website”). Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt Flynck hierbij uw privacy door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Flynck verkrijgt, verzamelt en verwerkt van (potentiele) klanten, (potentiele) medewerkers en van gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

Uitleg verwerkingsgrondslag en doelstelling

In dit privacy statement beschrijft Flynck welke persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsactiviteiten van Flynck worden verwerkt en voor welke doeleinden. Flynck verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen.

Verwerkingsgrondslag

Doelstelling

Uitvoeren van de overeenkomst

Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst / om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden.

Wettelijke verplichting

Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang

Voor het leveren van diensten;
Relatiemanagement & contact;
Product- en dienstenontwikkeling en verbetering;
Marketing;
Veiligheid en beveiliging;
Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen;
Statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Toestemming

U heeft aan Flynck toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn elk gegeven over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?


Van alle personen met wie Flynck contact heeft, of die de Website van Flynck bezoeken, kan Flynck persoonsgegevens verwerken. Bij een bezoek aan de website van Flynck kan automatisch voor service- en marketingdoeleinden uw IP-adres tijdelijk worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de Flynck website en andere mediakanalen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Uw persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt door het achterlaten van uw gegevens gebruikt Flynck alleen om u in contact te brengen met onze acquisitie afdeling en/of personeel-recruiters. Wij ontvangen bijvoorbeeld uw naam, profiel en interesses. Al deze gegevens die Flynck daarbij verzamelt die hebben direct betrekking op de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening.

Daarnaast kan Flynck uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u deze zelf aan Flynck verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief etc. Flynck kan ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel (het KvK register), maar ook van handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet.

Daarnaast kan Flynck Persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening bij het benaderen van mogelijk interessante partijen teneinde het uitvoeren van acquisitie in een aangeleverde doelgroep van onze klanten c.q. opdrachtgevers. In deze hoedanigheid is Flynck de Verwerker van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Algemeen

Flynck kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Flynck daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening.

Toestemming


Bij het verstrekken van informatie aan Flynck geeft u Flynck toestemming voor het verwerken van uw (persoons)gegevens door Flynck. U mag Flynck, met inachtneming van redelijke tussenpozen, vragen of en welke gegevens van u door Flynck worden verwerkt.

Bewaartermijn


Flynck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die Flynck hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Indien u vragen heeft over het Bewaarbeleid van Flynck, kunt u een e-mail richten aan Flynck. Het e-mail adres is info@flynck.nl ter attentie van Data Privacy Officer.

Doeleinden van de gegevensverwerking


Flynck kan persoonsgegevens gebruiken van (potentiele) klanten en (potentiele) werknemers voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en/of diensten voor onze klanten verbeteren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Flynck deze heeft verkregen.

Flynck verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen en verwerkingsgrondslagen:
(1) Het benaderen van mogelijk interessante partijen teneinde het uitvoeren van acquisitie in een aangeleverde doelgroep van onze klanten, of voor eigen acquisitie
doeleinden.
(2) Het versturen van de nieuwsbrief van Flynck of andere uitingen.
(3) Voor het verrichten van werving- en recruitmentactiviteiten.
(4) Om u te informeren over wijzigingen in diensten van Flynck.

Flynck heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van haar dienstverlening. Zoals gemeld ontvangt Flynck ook persoonsgegevens van geïnteresseerde personen zelf via website en/of contact.

Marketingdoeleinden


Indien u via de Website gebruik maakt van op of via de Website aangeboden informatie of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Flynck, kan Flynck u soms informatie toesturen en/of mogelijk contact opnemen over deze of andere diensten van Flynck die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Flynck te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie en/of mogelijk contact door Flynck door een bericht te sturen naar: info@Flynck.nl.

Voor deze doeleinden kan Flynck uw persoonsgegevens die zijn verzameld, verwerken en gebruiken.

Verstrekking van gegevens aan derden


Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Flynck, of als de wet- en regelgeving dat vereist. Voor het leveren van onze diensten maken we mogelijk gebruik van derden, zoals (Saas) IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen en screeningsdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met de daarvoor overeengekomen doeleinden.

Het opnemen van telefoongesprekken en chatgesprekken

Wanneer u contact heeft met Flynck kan Flynck het telefoongesprek of de chat mogelijk vastleggen. Flynck neemt telefoongesprekken op voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten voor zover van toepassing, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking (binnen financiële instellingen) en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoon- en chatgesprekken heeft u het recht om het opgenomen telefoon- of chatgesprek te beluisteren of een transcriptie daarvan te ontvangen.

Privacy cookieverklaring


Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd onthoudt een cookie bijvoorbeeld op welke pagina’s u bent geweest om u zo een optimale gebruikservaring, relevante content en advertenties te bezorgen.

Waarom gebruikt Flynck cookies?


Flynck kan cookies plaatsen onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Om u op een betere en persoonlijkere manier te kunnen informeren over onze diensten
 • Om het gebruik van de website te analyseren
 • Om de website te verbeteren
 • Om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten

Cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht zijn onbekend bij cookies. De gegevens, IP-adres of de internet browser die wordt gebruikt, worden door Flynck anoniem verwerkt. Daarnaast kunt u cookies eenvoudig verwijderen in uw browser. Flynck gebruikt geen commerciële cookies die als doel hebben personen te traceren.

Wij maken gebruik of kunnen gebruik maken van 3 typen cookies: technisch noodzakelijke, tracking en analytische cookies.

Wat zijn technisch noodzakelijke cookies?
Technisch noodzakelijke cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter af te stemmen aan het gebruik en voorkeuren van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de website verhoogd.

Wat zijn tracking cookies?
Tracking cookies worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door uw mogelijke interesse tijdens het gebruik van de website te volgen of te beoordelen of u al een bepaalde reclame eerder heeft ontvangen. Door middel van tracking cookies kunnen bijvoorbeeld netwerken informatie verzamelen welke advertenties al zijn bezocht en op welke specifiek verder is gekeken. Dit stelt aanbieders van advertenties in staat om gericht berichten aan te bieden waar een gebruiker interesse in heeft getoond.

Wat zijn analytische cookies?
Analytische cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden en voor het analyseren van trends bij het gebruik van onze Website.

De Website maakt gebruik of kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kunt u cookies blokkeren?
Wilt u liever niet dat Flynck cookies op uw computer plaatst? Via de privacy instellingen van uw webbrowser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help-functie van uw browser.

Let op: indien u cookies blokkeert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens


Flynck draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

 • Deze gegevens aanvullen
 • Deze gegevens verbeteren
 • Deze gegevens laten verwijderen (recht om vergeten te worden)
 • Deze gegevens laten afschermen
 • Recht om gegevens op te vragen (recht op data-portabiliteit)
 • Bezwaar maken tegen en het beperken van de verwerking van gegevens in de toekomst (recht van verzet)
 • Recht om toestemming in te trekken (onder meer bel-me-niet-register)

Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen of informatie dan kunt u dit ook schriftelijk aan Flynck laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend


Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen heeft met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail richten aan Flynck. Het e-mail adres is info@flynck.nl ter attentie van Data Privacy Officer.

Vragen en klachten procedure

Mocht u een vraag of klacht hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens bij Flynck dan kunt u deze sturen naar info@flynck.nl ter attentie van het bestuur van Flynck. Wij nemen uw klacht direct in behandeling. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een reactie op uw klacht.
U heeft daarnaast ook altijd de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Flynck behoudt zich het recht voor het Privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.